Myśli Proboszcza na trudny czas
wtorek, 28 kwietnia 2020 13:26

„Spotkania ze Zmartwychwstałym” IV

Kleofas z drugim uczniem zostawiają wspólnotę Kościoła i udają się do Emaus. Dla nich wszystko się skończyło. Oni spodziewali się innego biegu wydarzeń, dlatego są rozczarowani i załamani. Ale Jezus z nich nie zrezygnował. Dołącza się do nich, rozmawia z nimi i Pisma im wyjaśnia, aby na nowo wzbudzić wiarę w ich sercach. W końcu zmartwychwstały Jezus daje się poznać przy „łamaniu chleba” czyli podczas Eucharystii. Po tym wydarzeniu uczniowie wracają do Jerozolimy, do wspólnoty Kościoła. Każdemu z nas może się zawalić świat planów i pragnień, tak jak tym uczniom. Może jedyną reakcją będzie ucieczka od tego, co jest trudne i co boli. Ale to wydarzenie uczy nas, że Jezus z nas nie rezygnuje, że jest blisko i pragnie rozmowy z nami. I aby na nowo wzbudzić wiarę w naszych sercach, będzie On Pisma nam wyjaśniał i da się poznać i doświadczyć w Eucharystii. A na koniec przyprowadzi nas do wspólnoty Kościoła.

 
Myśli Proboszcza na trudny czas
niedziela, 26 kwietnia 2020 20:48

„Spotkania ze Zmartwychwstałym” III

Drugą osobą, z którą spotkał się Jezus po swoim zmartwychwstaniu była Maria Magdalena. Stała ona przed pustym grobem i płakała, bo nie wiedziała, co stało się z ciałem jej umiłowanego Nauczyciela. Wydawało się jej, że po jej Mistrzu zostało tylko martwe ciało, które można jednie umyć i zabalsamować, a może jeszcze nad nim się pomodlić i powspominać. I nagle z tej rozpaczy wyrywa ją głos, który pyta jej serce: „Czemu płaczesz? Kogo szukasz?” A ona ciągle pyta, gdzie jest ciało Jezusa? I w odpowiedzi słyszy swoje imię: „Mario”. W ten sposób jej imię wypowiadał tylko Jezus. Zrozumiała, że to On – zmartwychwstał i żyje. Z radości była zdolna wypowiedzieć tylko: „Rabbuni czyli Nauczycielu”. Ona w tym momencie duchowo zmartwychwstała. W moim i twoim życiu też możliwe jest duchowe zmartwychwstanie. Wystarczy tylko cisza, nawet przy grobie naszych oczekiwań, i płynąca z serca modlitwa imieniem Jezus. A po jakimś czasie przyjdzie On sam i wypowie moje i twoje imię, i wtedy już będę pewny, że On żyje, że jest ze mną i tak już pozostanie na zawsze.

 
Myśli Proboszcza na trudny czas
sobota, 25 kwietnia 2020 17:01

„Spotkania ze Zmartwychwstałym” II

Pierwszą osobą do której Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu była Jego Matka Maryja. Ewangelie nie piszą o tym wydarzeniu, ale byłoby to niezrozumiałe, gdyby Jezus spotykał się z wszystkimi innymi oprócz własnej Matki. Jak mogło wyglądać to spotkanie? Myślę, że było pełne serdeczności. W końcu te dwa serca znów były razem, teraz już na wieki. Czego mogę nauczyć się z tego spotkania? Przede wszystkim to zrozumiałem, że do Bożego Serca mogę dotrzeć jedynie miłością mojego serca. A Jezus zawsze do mnie przyjdzie, jeżeli będę Go oczekiwał z otwartym sercem pełnym ufności.

 
Myśli Proboszcza na trudny czas
czwartek, 23 kwietnia 2020 14:02

„Spotkania ze Zmartwychwstałym” I

Chrystus zmartwychwstał! To jest najwspanialsza  wieść dla człowieka w historii ludzkości. Końcem człowieka już nie musi być grzech i śmierć, ale nowe życie z Bogiem, które przynosi zmartwychwstały Chrystus. Dlatego Jezus mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Wiara w Jezusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał i żyje, to „powtórne narodzenie” i życie wieczne. Ale to także początek szczególnych spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym.

 
Zarządzenie Metropolity Częstochowskiego
poniedziałek, 20 kwietnia 2020 11:49

METROPOLITA  CZĘSTOCHOWSKI

KS. ARCYBISKUP WACŁAW DEPO

 

ZARZĄDZENIE

w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii

W związku z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), wprowadza się z dniem 20 kwietnia 2020 r. następujące zmiany w dotychczas wydanych rozporządzeniach:

1. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawowaniu liturgii w obrębie kościołów i kaplic uczestniczyć może liczba osób zależna od powierzchni użytkowej danego kościoła lub kaplicy (nie wliczając w to zakrystii i pomieszczeń nie przeznaczonych dla wiernych oraz chórów muzycznych, o ile nie ma tam miejsc siedzących dla uczestników liturgii). Liczba osób mogących uczestniczyć w liturgii jest określona jako jedna osoba na 15 m2 powierzchni;

2. Po obliczeniu powierzchni użytkowej i wyliczeniu wynikającej z tego liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, informację o dopuszczalnej maksymalnej liczbie uczestników należy w sposób czytelny umieścić na drzwiach głównych lub tablicy ogłoszeń, jeśli znajduje się w pobliżu drzwi. Należy tam umieścić również informacje o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii. Na użytek służb uprawnionych do kontrolowania sposobu wypełniania aktualnie obowiązujących ograniczeń, wydaje się być pożyteczne posiadanie stosownej dokumentacji technicznej obiektów sakralnych, zawierającej dane o ich powierzchni użytkowej;

3. Do dopuszczalnej liczby uczestników liturgii nie wlicza się duchownych celebrujących sakramenty i sakramentalia oraz posługujących (których liczba musi być ograniczona do niezbędnego minimum);

4. Zakrystia przeznaczona jest wyłącznie dla sprawujących liturgię i posługujących. Wiernych nie wolno wprowadzać do kościoła lub kaplicy przez zakrystię, a jedynie przez drzwi wejściowe, które nie mogą być podczas liturgii zamknięte na klucz lub zasuwę, ponieważ stanowią konieczną drogę ewakuacyjną;

5. Osoby uczestniczące w liturgii muszą zachować pomiędzy sobą 2 metry odległości. Zasada ta dotyczy także sprawujących liturgię i posługujących. Należy zatem wyznaczyć miejsca, które mogą zająć celebrujący, posługujący i uczestnicy liturgii, aby pomiędzy poszczególnymi osobami zachowany był odpowiedni odstęp. Miejsca te mają być odpowiednio oznakowane, a uczestnicy poinformowani, że mogą zająć wyłączenie te wskazane miejsca;

6. Stosownie do zapisów rozporządzenia, czynności religijne, poza ceremoniami związanymi z pogrzebem, odbywać się mogą jedynie w budynkach, zatem nie można sprawować Mszy świętych przy ołtarzach polowych;

7. W świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe gromadzenie się wiernych poza budynkiem kościoła lub kaplicy (nawet z zachowaniem 2 metrów odległości pomiędzy poszczególnymi osobami), które uczestniczyłyby w liturgii korzystając z nagłośnienia zewnętrznego;

8. Aż do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa także w miejscach kultu religijnego. Wyłącznie celebrans, koncelebransi i diakon posługujący podczas liturgii nie muszą zasłaniać twarzy jedynie podczas celebracji. Sprawowaniem czynności religijnych jest także sprawowanie sakramentów i sakramentaliów. W przypadku sakramentu spowiedzi należy jednak rozważyć, czy stosowanie zasłaniania twarzy nie jest wskazane ze względów bezpieczeństwa. W innych sytuacjach, np. w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, duchowni są zobowiązani mieć maseczkę ochronną lub – zgodnie z przepisami – zakryć usta i nos. Pozostali posługujący (ministranci, lektorzy, psałterzyści, kantorzy, organiści, zakrystianie) oraz wszyscy wierni obecni podczas liturgii muszą zasłaniać usta i nos;

9. Podczas przyjmowania Komunii świętej wierni powinni ostrożnie zdjąć lub uchylić maseczkę lub część ubioru zasłaniającą usta i nos, nie dotykając jej zewnętrznej części;

10. Znosi się zakaz wstępu na teren cmentarza, przy zachowaniu zwyczajnych środków ostrożności i innych przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach zarządcy cmentarzy mogą jednak zabronić wstępu na ich obszar poza sprawowaniem ceremonii pogrzebowych;

11. Podczas sprawowania pogrzebu na cmentarzu znajdować może nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy, z zachowaniem odległości 2 metrów pomiędzy poszczególnymi osobami;

12. Msze święte pogrzebowe mogą być sprawowane w kościołach parafialnych i filialnych oraz w kaplicach cmentarnych. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu pomiędzy proboszczem, administratorem parafii lub rektorem kościoła, a także rodziną osoby zmarłej i obsługą pogrzebu, Mszę świętą można sprawować w obecności trumny z ciałem lub urny z prochami (pamiętając o zakazie otwierania trumny w kaplicy lub w kościele). Pochowanie ciała lub prochów dokonuje się według trzeciej formy pogrzebu. Przejście z trumną lub urną z kościoła lub kaplicy na cmentarz może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy cmentarz bezpośrednio sąsiaduje z kościołem lub kaplicą. Należy jednak w tej sytuacji zachować bezpieczną odległości pomiędzy poszczególnymi osobami, a przejście ma mieć formę uproszczoną. W pozostałych przypadkach uczestnicy pogrzebu przemieszczają się na teren cmentarza indywidualnie (pieszo lub środkami transportu);

13. W przypadku pogrzebów osób zmarłych w wyniku zakażenia kornawirusem, trzeba zastosować się ściśle do zaleceń służb sanitarnych, z którymi należy się skontaktować w celu uzyskania szczegółowych wytycznych;

14. W przypadku organizacji nabożeństw należy zachować wszystkie zasadny dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii oraz odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Nie można jednak organizować nabożeństw poza budynkami kościołów lub kaplic;

15. Wszystkich, zarówno duchownych, jak i świeckich, zobowiązuję do respektowania zasad wyrażonych w niniejszym zarządzeniu oraz aktualnych regulacji prawa polskiego. Powyższe zarządzenia wchodzą w życie z dniem podpisania, z zachowaniem zarządzeń poprzednio wydanych, chyba że poszczególne ich zapisy zostały zniesione, zmienione lub stoją w sprzeczności z powyższymi.

                                                                                                          (-) ✠ Wacław DEPO ARCYBISKUP

                                                                                                          METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA

           KANCLERZ

Częstochowa, 20 kwietnia 2020 r. L.dz. 518/5.1.1/2020

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 30