UWAGA!!!
piątek, 13 marca 2020 11:43

 

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE CAŁEJ POLSKI ZOSTAJĄ WPROWADZONE SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W LITURGII I KORZYSTANIA Z POSŁUG RELIGIJNYCH!!!

 

Z RACJI DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI PROSIMY O SPRAWDZANIE INFROMACJI PODAWANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

 

PROSIMY O SPOKOJNE I ROZWAŻNE, BEZ LEKCEWAŻENIA I NIEODPOWIEDZIALNOŚCI PODEJŚCIE DO TROSKI O ŻYCIE I ZDROWIE SWOJE I INNYCH!!!

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY - PRZENIESIONE NA INNY TERMIN!!!

 

KANONICZNA WIZYTACJA PARAFII PRZEZ KS. BISKUPA oraz UDZIELENIE SAKR. BIERZMOWANIA - PRZENIESIONE NA INNY TERMIN!!!

 

MSZE ŚW. i SAKRAMENTY SPRAWOWANE BĘDĄ ZGODNIE ZE SZCZEGÓLNYMI WYMAGANIAMI !!!

PATRZ PONIŻEJ!

 

PROBOSZCZ PARAFII KATOLICKIEJ p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH

KS. SŁAWOMIR MASŁOWSKI

Zasady realizacji zarządzeń związanych ze stanem epidemicznym:

 1. Msze św. odprawiane w Parafii zgodnie z planem niedzielnym czy też tygodniowym będą sprawowane w obecności nie więcej niż 50 osób. Oznacza to, że do kościoła będzie wpuszczana ograniczona liczba wiernych. Pierwszeństwo udziału mają osoby związane z intencją mszalną. Wejście do kościoła będzie jedynie przez drzwi od strony zakrystii. Drzwi będą otwierane 15 minut przed i zamykane 5 minut przed Eucharystią. Jest to jedyne „okienko czasowe” umożliwiające wejście do kościoła. Podczas Mszy św. będzie można skorzystać z Sakr. Pokuty.
 2. Całodzienne Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kościele pozostaje bez zmian.
 3. Odwołane zostają nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale. Zaleca się odprawianie ich indywidualnie w domach.
 4. Ci, którzy pragną przyjmować komunię św. „na rękę” proszeni są o szczególną troskliwość o zachowanie czystości dłoni, zwłaszcza w drodze do kościoła. Kapłani dezynfekują dłonie przed udzieleniem Komunii św. podczas Mszy św.
 5. Osoby okazujące oznaki jakiejkolwiek infekcji proszone są o pozostanie w domach – nie będą dopuszczone do udziału w Eucharystii.
 6. Osoby starsze, osłabione chorobami lub wiekiem oraz te, które podróżowały przez tereny gdzie wystąpiła obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub są niepewne co do możliwości kontaktu z nosicielami tego wirusa proszone są o pozostanie w domach i włącznie się we wspólnotę modlitwy przez korzystanie z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych.
 7. Zaleca się korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunom oraz tym, którzy czują obawę przed zarażeniem.
 8. W związku z dynamicznie przebiegającą sytuacją epidemiczną w Polsce prosimy o sprawdzanie najświeższych informacji na naszej stronie internetowej.
 9. Niniejsze zasady obowiązują do odwołania.

 

Krzepice, 14 marca 2020

METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
ARCYBISKUP WACŁAW DEPO
 
ZARZĄDZENIE
w sprawie działalności duszpasterskiej
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433), jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnych zasad postępowania, których celem jest nade wszystko bezpieczeństwo naszych wiernych i duchownych.

Podtrzymuje się wszystkie szczegółowe polecenia zawarte w zarządzeniach przekazanych księżom w dniu 12 marca 2020 r., rozszerzając je o następujące zarządzenia:

 1. Od dziś zawiesza się wszystkie nabożeństwa celebrowane publicznie (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, nabożeństwa nowennowe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec itd.), zachęcając wiernych, by odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową czy internetową;
 2. Do dnia 29 marca br. włącznie odwołuje się zaplanowane wizytacje kanoniczne w parafiach, bierzmowania i uroczystości z udziałem księży biskupów;
 3. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w Mszach Świętych lub liturgii Sakramentów świętych albo liturgii pogrzebowej uczestniczyć może maksymalnie 50 osób (wliczając w to celebransa, koncelebransów, posługujących). Na proboszczach, administratorach parafii i rektorach kościołów ciąży obowiązek czuwania nad tym, by ograniczenie to zostało zachowane. Należy się kierować zasadą kolejności przybywania uczestników, zachowując pierwszeństwo dla zamawiających intencję mszalną, rodziny zmarłego czy osoby, za którą jest odprawiana Msza Święta. Uczestnicy liturgii winni zachować pomiędzy sobą stosowny i bezpieczny dystans;
 4. Zasada ograniczenia liczby uczestników odnosi się także do pogrzebów, w których powinna uczestniczyć wyłącznie najbliższa rodzina (należy w tym przypadku skorzystać z możliwości modyfikacji liturgii poprzez redukcję stacji, albo sprawowanie wyłącznie obrzędu pogrzebu poza Mszą Świętą), a także do Sakramentu Chrztu Świętego;
 5. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej, szczególnie w kontekście wymienionej w niej kategorii osób, które obawiają się zarażenia;
 6. W kościołach, gdzie prowadzi się całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, trzeba także zachować zasadę ograniczenia jednorazowego zgromadzenia do liczby 50 osób;
 7. Udział wiernych w Mszach Świętych w kaplicach w domach zakonnych, wspólnot kościelnych oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach itd. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Nie mogą w nich uczestniczyć członkowie służby liturgicznej oraz jakiekolwiek inne osoby nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku, gdyby liczba osób uprawnionych do udziału w Mszy Świętej lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego;
 8. Zachęcam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, kapłani dyżurowali w konfesjonałach i sprawowali sakrament pokuty, z zachowaniem norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w poprzednich zarządzeniach;
 9. Zalecam, aby osoby konsekrowane w swych domach zakonnych, duchowni w kościołach (bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy we własnych domach, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2020 r., każdego dnia, o godzinie 20:30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata. Zachęcam księży proboszczów i administratorów parafii, aby na zakończenie modlitwy udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, błagając Boga za lud sobie powierzony;
 10. Wiernych zachęcam do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez Msze Święte i nabożeństwa transmitowane w środkach masowego przekazu. Dają one możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa;
 11. Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią;
 12. Powyższe postanowienia oraz uprzednio wydane zarządzenia, biorąc pod uwagę powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 § 2, obowiązują wszystkich duchownych i świeckich na zasadzie posłuszeństwa, a osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikającychz prawa państwowego i kościelnego.

Tegoroczny Wielki Post dla nasz wszystkich jest niezwykle trudnym i przejmującym doświadczeniem. Może się okazać, że przyjdzie nam tym razem zatęsknić za Eucharystią, za Komunią Świętą, za pięknymi i bogatymi nabożeństwami tego okresu, za rekolekcjami i wielkopostną spowiedzią. Niech ta tęsknota rozpala naszą miłość i potęguje nasze błaganie, abyśmy niebawem mogli wrócić do normalnego funkcjonowania świątyń i wspólnot.

Wszystkich księży i wiernych świeckich proszę o zrozumienie podjętych działań, a przede wszystkim o świadomość powagi sytuacji, w której przyszło nam się znaleźć. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie oraz zastosujmy się z całą starannością do wszelkich ograniczeń państwowych i kościelnych.

Wdzięczny jestem wszystkim duchownym i świeckim za zastosowanie się do dotychczasowych uregulowań, za ich zrozumienie, a także za pełnienie w tym czasie posługi miłości wyrażającej się w trosce o potrzebujących i opiece charytatywnej.

W duchu chrześcijańskiej miłości zachęcam do troski o siebie wzajemnie. Proszę o zainteresowanie się sąsiadami, szczególnie chorymi, samotnymi, starszymi wiekiem, którym trzeba być może pomóc poprzez dostarczenie codziennych zakupów i leków, by nie musieli opuszczać bez potrzeby swoich domów i narażać się na sytuacje ryzykowne.

Sytuacja, w której się znajdujemy, jest bardzo dynamiczna, dlatego proszęo śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej oraz w mediach społecznościowych.

Decyzje powyższe wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.

Ich treść należy niezwłocznie udostępnić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej oraz przekazywać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Mariusz BAKALARZ
WICEKANCLERZ

 

Częstochowa, dn. 14 marca 2020 r.
L. dz. 378/5.1.1/2020

 

 
Rekolekcje wielkopostne 2020
piątek, 06 marca 2020 17:20

 

UWAGA!!! REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla dorosłych oraz uczniów szkół podstawowych i szkół średnich - ODWOŁANE!!!

W związku za zaistniałą sytuacją zagrozenia epidemiologicznego na terenie całego kraju nauki rekolekcyjne nie odbędą się.

 

 
Rekolekcje adwentowe 2019
niedziela, 15 grudnia 2019 00:13

Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczęła nowy rok liturgiczny. Aby zatem godnie wkroczyć w ten okres, u początku którego legnie dostojne dzieło Bożego Narodzenia, winniśmy przeżyć rekolekcje, które w tym roku prowadzić będzie o. Józef Mizera OFM Cap. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

 

 
Rekolekcje wielkopostne 2019
czwartek, 28 lutego 2019 00:00

W dniach  24-25-26-27 marca będziemy przeżywać w naszej parafii wyjątkowy czas rekolekcji wielkopostnych. Wykorzystajmy ten czas do chwili zadumy nad naszym życiem: pragnieniami, decyzjami i czynami.  Bo czy prawdziwie wierzymy, że Chrystus zmartychwstał? Czy pozwalamy Ewangelii czynić nas ludźmi dobrymi oraz prawdziwie wolnymi? W skali roku, kilka godzin rekolekcji to niewielka cena za możliwość realnego, wewnętrznego nawrócenia się oraz przyjęcia Dobrej Nowiny.

 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

 

 
Wnioski z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej
wtorek, 13 lutego 2018 10:58

 

26 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie Rady Parafialnej w składzie: ks. Proboszcz, p.: S. Grzyb, H. Sitek, Z. Robak, J. Zalewski, E. Furgalska, A. Patrzyk, A. Oset, J. Kluba, K. Jankowska. Poniżej przedstawiamy wszystkie poruszone sprawy.

Proszę kliknąć tutaj aby przeczytać całość...
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 19 z 30