Zarządzenie Metropolity Częstochowskiego
poniedziałek, 20 kwietnia 2020 11:49

METROPOLITA  CZĘSTOCHOWSKI

KS. ARCYBISKUP WACŁAW DEPO

 

ZARZĄDZENIE

w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii

W związku z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), wprowadza się z dniem 20 kwietnia 2020 r. następujące zmiany w dotychczas wydanych rozporządzeniach:

1. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawowaniu liturgii w obrębie kościołów i kaplic uczestniczyć może liczba osób zależna od powierzchni użytkowej danego kościoła lub kaplicy (nie wliczając w to zakrystii i pomieszczeń nie przeznaczonych dla wiernych oraz chórów muzycznych, o ile nie ma tam miejsc siedzących dla uczestników liturgii). Liczba osób mogących uczestniczyć w liturgii jest określona jako jedna osoba na 15 m2 powierzchni;

2. Po obliczeniu powierzchni użytkowej i wyliczeniu wynikającej z tego liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, informację o dopuszczalnej maksymalnej liczbie uczestników należy w sposób czytelny umieścić na drzwiach głównych lub tablicy ogłoszeń, jeśli znajduje się w pobliżu drzwi. Należy tam umieścić również informacje o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii. Na użytek służb uprawnionych do kontrolowania sposobu wypełniania aktualnie obowiązujących ograniczeń, wydaje się być pożyteczne posiadanie stosownej dokumentacji technicznej obiektów sakralnych, zawierającej dane o ich powierzchni użytkowej;

3. Do dopuszczalnej liczby uczestników liturgii nie wlicza się duchownych celebrujących sakramenty i sakramentalia oraz posługujących (których liczba musi być ograniczona do niezbędnego minimum);

4. Zakrystia przeznaczona jest wyłącznie dla sprawujących liturgię i posługujących. Wiernych nie wolno wprowadzać do kościoła lub kaplicy przez zakrystię, a jedynie przez drzwi wejściowe, które nie mogą być podczas liturgii zamknięte na klucz lub zasuwę, ponieważ stanowią konieczną drogę ewakuacyjną;

5. Osoby uczestniczące w liturgii muszą zachować pomiędzy sobą 2 metry odległości. Zasada ta dotyczy także sprawujących liturgię i posługujących. Należy zatem wyznaczyć miejsca, które mogą zająć celebrujący, posługujący i uczestnicy liturgii, aby pomiędzy poszczególnymi osobami zachowany był odpowiedni odstęp. Miejsca te mają być odpowiednio oznakowane, a uczestnicy poinformowani, że mogą zająć wyłączenie te wskazane miejsca;

6. Stosownie do zapisów rozporządzenia, czynności religijne, poza ceremoniami związanymi z pogrzebem, odbywać się mogą jedynie w budynkach, zatem nie można sprawować Mszy świętych przy ołtarzach polowych;

7. W świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe gromadzenie się wiernych poza budynkiem kościoła lub kaplicy (nawet z zachowaniem 2 metrów odległości pomiędzy poszczególnymi osobami), które uczestniczyłyby w liturgii korzystając z nagłośnienia zewnętrznego;

8. Aż do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa także w miejscach kultu religijnego. Wyłącznie celebrans, koncelebransi i diakon posługujący podczas liturgii nie muszą zasłaniać twarzy jedynie podczas celebracji. Sprawowaniem czynności religijnych jest także sprawowanie sakramentów i sakramentaliów. W przypadku sakramentu spowiedzi należy jednak rozważyć, czy stosowanie zasłaniania twarzy nie jest wskazane ze względów bezpieczeństwa. W innych sytuacjach, np. w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, duchowni są zobowiązani mieć maseczkę ochronną lub – zgodnie z przepisami – zakryć usta i nos. Pozostali posługujący (ministranci, lektorzy, psałterzyści, kantorzy, organiści, zakrystianie) oraz wszyscy wierni obecni podczas liturgii muszą zasłaniać usta i nos;

9. Podczas przyjmowania Komunii świętej wierni powinni ostrożnie zdjąć lub uchylić maseczkę lub część ubioru zasłaniającą usta i nos, nie dotykając jej zewnętrznej części;

10. Znosi się zakaz wstępu na teren cmentarza, przy zachowaniu zwyczajnych środków ostrożności i innych przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach zarządcy cmentarzy mogą jednak zabronić wstępu na ich obszar poza sprawowaniem ceremonii pogrzebowych;

11. Podczas sprawowania pogrzebu na cmentarzu znajdować może nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy, z zachowaniem odległości 2 metrów pomiędzy poszczególnymi osobami;

12. Msze święte pogrzebowe mogą być sprawowane w kościołach parafialnych i filialnych oraz w kaplicach cmentarnych. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu pomiędzy proboszczem, administratorem parafii lub rektorem kościoła, a także rodziną osoby zmarłej i obsługą pogrzebu, Mszę świętą można sprawować w obecności trumny z ciałem lub urny z prochami (pamiętając o zakazie otwierania trumny w kaplicy lub w kościele). Pochowanie ciała lub prochów dokonuje się według trzeciej formy pogrzebu. Przejście z trumną lub urną z kościoła lub kaplicy na cmentarz może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy cmentarz bezpośrednio sąsiaduje z kościołem lub kaplicą. Należy jednak w tej sytuacji zachować bezpieczną odległości pomiędzy poszczególnymi osobami, a przejście ma mieć formę uproszczoną. W pozostałych przypadkach uczestnicy pogrzebu przemieszczają się na teren cmentarza indywidualnie (pieszo lub środkami transportu);

13. W przypadku pogrzebów osób zmarłych w wyniku zakażenia kornawirusem, trzeba zastosować się ściśle do zaleceń służb sanitarnych, z którymi należy się skontaktować w celu uzyskania szczegółowych wytycznych;

14. W przypadku organizacji nabożeństw należy zachować wszystkie zasadny dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii oraz odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Nie można jednak organizować nabożeństw poza budynkami kościołów lub kaplic;

15. Wszystkich, zarówno duchownych, jak i świeckich, zobowiązuję do respektowania zasad wyrażonych w niniejszym zarządzeniu oraz aktualnych regulacji prawa polskiego. Powyższe zarządzenia wchodzą w życie z dniem podpisania, z zachowaniem zarządzeń poprzednio wydanych, chyba że poszczególne ich zapisy zostały zniesione, zmienione lub stoją w sprzeczności z powyższymi.

                                                                                                          (-) ✠ Wacław DEPO ARCYBISKUP

                                                                                                          METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA

           KANCLERZ

Częstochowa, 20 kwietnia 2020 r. L.dz. 518/5.1.1/2020

 
Myśli Proboszcza na trudny czas
niedziela, 19 kwietnia 2020 18:10

„Idąc drogą krzyżową: XIV”

Cisza Wielkiej Soboty to grobowa cisza. Wszystko się skończyło. Jezus umarł na krzyżu. Jego ciało leży w grobie. Kamieniem zasłonięto wejście do jego wnętrza. Zostały tylko łzy bezsilności i wspomnienia. Ale przecież On mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Uczniowie! Gdzie jest wasza wiara? Gdzie się zagubiła? Czy lęk i rozczarowanie są silniejsze od mocy Słowa Jezusowego? Może warto w tej ciszy przypomnieć sobie, co Jezus mówił do każdego z nas. Może znów nasze serca zapałają wiarą, nadzieją i miłością. Przecież Jezus trzeciego dnia po swojej śmierci naprawdę zmartwychwstał, żyje i jest pośród nas. Jeżeli tę prawdę przyjmiemy, to w naszych sercach będzie pokój i moc do radzenia sobie z największymi problemami codzienności.

 
Ważna informacja - transmisja Liturgii na żywo
piątek, 17 kwietnia 2020 10:27

Informujemy, że od dnia dzisiejszego jest możliwosć uczestniczenia w nabożeństwach w naszym kościele poprzez transmisje z kamery stacjonarnej. Przekaz jest odbierany na internetowej stronie Parafii po kliknięciu w menu głównym (po prawej stronie) przycisku "Transmisja na żywo". Jest on dostępny 24/7.

Ponadto jest możliwość obserwacji panoramy Krzepic: https://airmax.pl/kamery/krzepicepanorama

 
Myśli Proboszcza na trudny czas
czwartek, 16 kwietnia 2020 15:07

„Idąc drogą krzyżową: XIII”

Ciało Jezusa zostało zdjęte z krzyża i złożone w ramiona Matki. Serce Maryi miecz przeniknął. I w ten sposób już na zawsze złączyła swoje Serce z Sercem Syna. Ale mimo bólu i cierpienia nie przestała wierzyć wszystkiemu, co powiedział Jezus. Dlatego jako jedyna nie przyszła do pustego grobu, bo wierzyła, że Jezus zmartwychwstanie. Warto więc zawierzyć się Maryi i złączyć swoje serce z Jej Niepokalanym Sercem, a Ona napełni nas taką wiarą, która nigdy nie zwątpi w zmartwychwstanie, nawet gdyby cały świat zaległy ciemności.

 
Myśli Proboszcza na trudny czas
środa, 15 kwietnia 2020 15:02

„Idąc drogą krzyżową: XII”

Jezus umiera na krzyżu. Wydaje się, że stracił wszystko i przegrał wszystko. Ale to nie jest prawda. Dopiero w świetle zmartwychwstania dostrzegamy głęboki sens Jezusowej śmierci. Dzięki tej ofierze pokonał śmierć, pokonał też szatana i odkupił ludzki grzech. A zmartwychwstając zbawił nas czyli dał nam nowe wieczne życie z Bogiem. Dlatego spoglądając na krzyż, podziękujmy Jezusowi za Jego śmierć dla nas. I pomyślmy: czy jesteśmy przygotowani na śmierć i życie wieczne z Bogiem. Bo tylko wtedy życie ma sens.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 27