Ogłoszenie przetargu ofertowego
czwartek, 07 sierpnia 2014 17:15

Parafia Katolicka św. Jakuba w Krzepicach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Wieluńskiej 3, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym o pow. użyt. 452 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1431 o pow. 0,4392 ha, opisanej w księdze wieczystej CZ2C/00006535/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Cena wywoławcza 225.000,00 złotych

Nieruchomość zabudowana jest piętrowym budynkiem mieszkalno-usługowym. Na piętrze znajdują się dwa zamieszkałe lokale mieszkalne.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jako obszar zainwestowania miejskiego.

Nieruchomość położona jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a zlokalizowany na nieruchomości budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje pozwolenia na wszelkie roboty budowlane i inne działania prowadzone na przedmiotowej nieruchomości Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest również kapliczka św. Jana Nepomucena, wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo Kościoła św. Jakuba w Krzepicach, Sprzedający zastrzega sobie, że nieruchomość nie może być wykorzystywana do sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności rozrywkowej

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 10 września 2014 roku.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki nr 1431 w Krzepicach” w Kancelarii Parafii św. Jakuba w Krzepicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 w Krzepicach w godz. od 800 do 900 i od 1600 do 1700 do dnia 10 września 2014 roku.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

  2. datę sporządzenia oferty i podpis,

  3. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi Nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2014 roku o godz. 1700 w Kancelarii Parafii św. Jakuba w Krzepicach.

 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta, jeżeli zaoferowana cena będzie wyższa od wywoławczej .

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej lub telefonicznie (34) 317 50 54 , tel. kom. 604 786 593 .